• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
ข่าวด่วน ประชาสัมพันธ์
เหตุด่วน เหตุร้าย โทร. 076-525600 ตลอด 24 ชั่วโมง | รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน EMS โทร.076-525679 | วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา นำรัษฎา พัฒนา เพื่อประชาเป็นสุข
สารจากนายก
ตำบลรัษฏาเป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อ "ตำบลสั้นใน" ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อ จากตำบลสั้นใน เป็นตำบลรัษฏา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ต... อ่านต่อ
นำรัษฎา พัฒนา
เพื่อประชาเป็นสุข
นายภูดิท รักษาราษฎร์
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
นายเดชาคนี ลีลานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรัษฎา
  นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  นายภาวัต ศุภสุวรรณ
  รองนายกเทศมนตรี
  นายภูดิท รักษาราษฎร์
  นายกเทศมนตรี
  นายธนนที อภิชาตตระกูล
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  สื่อประชาสัมพันธ์เทศบาล
  ปฏิทินกิจกรรม