ความพึงพอใจสำหรับเว็บไซต์ใหม่
  ดี
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
ตำบลรัษฏาเป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อ "ตำบลสั้นใน" ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อ จากตำบลสั้นใน เป็นตำบลรัษฏา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ต
ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับการยกฐานะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฏา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 222/2499 เป็นหนึ่งใน 41 อบต.ทั่วประเทศ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัษฎา (ชั้น 3) เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่กลั่นกรอง การบริหารงานของสถานีขนส่งฯ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละภารกิจของการดำเนินงานสถานี ขนส่งฯ โดยมีนายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต พ.ต.อ.ดร.ไกรทอง จันทร์ทองใบ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารฯ พร้อมด้วยนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายเดชาคนี ลีลานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น รองปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้