• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ดู:900)(วันที่:05/07/2559)
ประกาศฯ เรื่อง การประกาศการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลรัษฎา (ดู:2148)(วันที่:24/03/2559)
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดสัดส่วนและรายชื่อบุคคล/หน่วยงาน ในการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในภาพรวมของตำบลรัษฎา (ดู:1777)(วันที่:16/03/2559)
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดสัดส่วนและรายชื่อบุคคล/หน่วยงาน ในการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับหมูบ้าน/ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (ดู:1782)(วันที่:16/03/2559)
ประกาศฯ เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "การจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง การกำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์และรถจักยายนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ลักษณะและขนาดของที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ พ.ศ....." (ดู:2355)(วันที่:02/03/2559)