• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศฯ เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลรัษฎา ประจำปี 2560 (ดู:539)(วันที่:16/06/2560)
มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ. ภูเก็ต) ครั้ง 5/2560 (ดู:554)(วันที่:07/06/2560)
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 (ดู:2688)(วันที่:24/03/2560)
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่่ 17) พ.ศ. 2560 (ดู:1857)(วันที่:22/03/2560)
ประกาศฯ เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู:2162)(วันที่:28/02/2560)