สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลรัษฎา (ดู:335)(วันที่:09/10/2558)
สถานการณ์หมอกควันข้ามแดน จังหวัดภูเก็ต (ดู:362)(วันที่:07/10/2558)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 3) (ดู:477)(วันที่:02/10/2558)
ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิกการเก็บค่าบริการห้องน้ำ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 (ดู:766)(วันที่:30/09/2558)
ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิกประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาโครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงตามสาย จำนวน 6 รายการพร้อมติดตั้ง (ดู:341)(วันที่:29/09/2558)