• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย (ดู:860)(วันที่:19/08/2559)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรัษฎา (ดู:693)(วันที่:16/08/2559)
ประกาศฯ เรื่อง การตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ท้องที่เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 (ดู:643)(วันที่:11/08/2559)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ดู:1333)(วันที่:05/07/2559)
ประกาศฯ เรื่อง การประกาศการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลรัษฎา (ดู:2460)(วันที่:24/03/2559)