สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การห้ามยึดถือครองที่สาธารณประโยชน์บริเวณหน้าหาด (ดู:32)(วันที่:22/07/2557)
ประชาสัมพันธ์จากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลรัษฎา (ดู:31)(วันที่:22/07/2557)
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา (ดู:54)(วันที่:18/07/2557)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 (ครั้งที่ 2) (ดู:125)(วันที่:16/07/2557)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 (ครั้งที่ 2) (ดู:82)(วันที่:16/07/2557)