สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
โครงการสร้างเยาวชนเพื่อพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 128) (ดู:62)(วันที่:20/03/2558)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ดู:73)(วันที่:20/03/2558)
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวมขยะและตัดหญ้าในเขตเทศบาล (ดู:97)(วันที่:09/03/2558)
ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้าง Box Culvert ซอยสามกอง ๑ หมู่ที่ ๖ (ดู:60)(วันที่:17/02/2558)
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ดังกล่าว เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์นับถึงวันที่ 16 พ.ค. 2558 (ดู:154)(วันที่:04/02/2558)