• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับคำขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน (ดู:242)(วันที่:15/05/2561)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่ว่าง (ดู:274)(วันที่:03/05/2561)
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 (ดู:1098)(วันที่:16/03/2561)
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (ดู:670)(วันที่:15/03/2561)
ประกาศฯ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎาปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ดู:1446)(วันที่:08/02/2561)