สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยฯ ที่รับเบี้ยยังชีพกับเทศบาลตำบลรัษฏามาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สามารถติดต่อความประสงค์ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลรัษฏา ภายในวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ดู:80)(วันที่:10/10/2557)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฏา (ดู:172)(วันที่:12/09/2557)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฏา เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก (ดู:198)(วันที่:05/09/2557)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง ชะลอการดำเนินการคัดเลือก (ดู:236)(วันที่:29/08/2557)
เลิกเล่นการพนัน ผิดกฏหมาย (ดู:509)(วันที่:29/08/2557)