• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 7/2560 (ดู:260)(วันที่:10/08/2560)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชาวตำบลรัษฎาร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทย (ดู:480)(วันที่:31/07/2560)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ. ภูเก็ต) ครั้งที่ 6/2560 (ดู:628)(วันที่:06/07/2560)
เชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแสดงความอาลัยเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (ดู:760)(วันที่:05/07/2560)
ประกาศฯ เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลรัษฎา ประจำปี 2560 (ดู:1629)(วันที่:16/06/2560)