สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อ (ดู:51)(วันที่:22/05/2558)
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยโพลีเอธีลีน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕๘๐ ใบ (ดู:61)(วันที่:21/05/2558)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป 7) สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลรัษฎา (ดู:129)(วันที่:12/05/2558)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 (ครั้งที่ 2) (ดู:147)(วันที่:12/05/2558)
ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2) (ดู:206)(วันที่:28/04/2558)