สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (ดู:115)(วันที่:22/07/2558)
ประกาศฯ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร (หน้าหมู่บ้านศรีสุชาติ 1) ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 (ดู:100)(วันที่:22/07/2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลรัษฎา ตำแหน่งผู้อำนวย (ดู:154)(วันที่:08/07/2558)
งานทะเบียนพาญิชย์เทศบาลตำบลรัษฎา ประกาศให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา สามารถยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ในที่กองคลัง ฝ่ายทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลรัษฎา ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบการ สอบถามข้อมูลได้ที่ งานทะเบียนพาณิชย์ โทร 076 525779-85 (ดู:139)(วันที่:07/07/2558)
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม (ดู:113)(วันที่:02/07/2558)