• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ตารางเวลาการเดินรถโดยสารประจำทางสายที่ 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 (ดู:125)(วันที่:12/10/2560)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (ดู:147)(วันที่:09/10/2560)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 8/2560) (ดู:537)(วันที่:05/09/2560)
เทศบาลตำบลรัษฎาขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน เข้าประชุมคัดเลือกตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล (ดู:984)(วันที่:01/09/2560)
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ดู:983)(วันที่:24/08/2560)