• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 (ดู:190)(วันที่:16/03/2561)
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (ดู:92)(วันที่:15/03/2561)
ประกาศฯ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎาปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ดู:597)(วันที่:08/02/2561)
มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ.ภูเก็ต) (ดู:786)(วันที่:31/01/2561)
ระดับความพึงพอใจ ในด้านกระบวนงาน/การให้บริการ งานสูบสิ่งปฏิกูล และความพึงพอในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู:560)(วันที่:29/01/2561)