• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1093 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 23/08/2559
  747
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมบำรุงพร้อมดูแลรักษาสวนหย่อม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา
 • 22/08/2559
  281
   
 • ประกาศฯ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยจ้อซูก้ง) หมู่ที่ 5
 • 22/08/2559
  298
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี 2559
 • 22/08/2559
  430
   
 • คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย
 • 19/08/2559
  908
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2
 • 18/08/2559
  754
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะ
 • 17/08/2559
  772
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรัษฎา
 • 16/08/2559
  716
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ท้องที่เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559
 • 11/08/2559
  662
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. พร้อมโรงสูบน้ำหลังโรงไฟฟ้าดีเซล ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 6 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
 • 10/08/2559
  985
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 3 และ 5 หมู่ที่ 5
 • 09/08/2559
  704
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านแหลมหงา หมู่ที่ 1
 • 08/08/2559
  798
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. หนังโรงพักเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 1
 • 08/08/2559
  809
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งระบบ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัษฎา และโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 03/08/2559
  878
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2
 • 03/08/2559
  845
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยสามกอง 1 หมู่ที่ 6
 • 01/08/2559
  837
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะ
 • 01/08/2559
  528
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • 29/07/2559
  1585
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 15/2559 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2)
 • 25/07/2559
  836
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 15/07/2559
  1638