• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1050 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคามี่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 หน่วยงาน 10 รายการ
 • 28/04/2559
  544
   
 • วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. เทศบาลตำบลรัษฎา มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กในพื้นที่ตำบลรัษฎาและพื้นที่ใกล้เคียง (คลินิกสุขภาพเด็กดี) ประจำเดือนเมษายน 2559
 • 22/04/2559
  703
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคาฯ หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา
 • 11/04/2559
  740
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 หน่วยงาน 10 รายการ
 • 07/04/2559
  850
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่่ 11/2559 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ฯ จำนวน 1 คัน
 • 31/03/2559
  860
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 11/2559 โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงตรวจการณ์ฯ จำนวน 1 คัน
 • 25/03/2559
  1185
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประกาศการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 24/03/2559
  1042
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 12/2559 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"
 • 23/03/2559
  984
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 10/2559 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนคุณหญิงกาญจนาอุทิศ หมู่ที่ 6
 • 21/03/2559
  943
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดสัดส่วนและรายชื่อบุคคล/หน่วยงาน ในการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในภาพรวมของตำบลรัษฎา
 • 16/03/2559
  731
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดสัดส่วนและรายชื่อบุคคล/หน่วยงาน ในการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับหมูบ้าน/ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
 • 16/03/2559
  794
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงตรวจการณ์ และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอกประสงค์
 • 16/03/2559
  1117
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงตรวจการณ์ และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอกประสงค์
 • 16/03/2559
  1088
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 6
 • 16/03/2559
  1056
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"
 • 15/03/2559
  922
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการวางท่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมพ่อพัก ถนนคุณหญิงกาญจนาอุทิศ หมู่ที่ 6
 • 14/03/2559
  1071
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "การจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง การกำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์และรถจักยายนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ลักษณะและขนาดของที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ พ.ศ....."
 • 02/03/2559
  1590
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในพื้นที่ตำบลรัษฎา (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ) หมู่ที่ 1
 • 01/03/2559
  1224
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทุ่งคา "บุญยขจรประชาอาสา"
 • 24/02/2559
  1490
   
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์วีธิการออกบัตรอนุญาตบุคคล
 • 19/02/2559
  1892