• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1154 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ชนิด 4 ประตู พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน และเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
 • 20/04/2560
  365
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างตามเทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 (กันเงิน) จำนวน 2 โครงการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 03/04/2560
  636
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
 • 24/03/2560
  1370
   
 • พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่่ 17) พ.ศ. 2560
 • 22/03/2560
  921
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • 09/03/2560
  1087
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2560 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อฯ
 • 08/03/2560
  1356
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2560 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอยฯ (ถังคอนเทนเนอร์)
 • 08/03/2560
  1279
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์และเผยแพร่เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ณ ห้องประชุม ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องทำงานเทศกิจ ณ สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 (ครั้งที่ 2)
 • 01/03/2560
  1239
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
 • 28/02/2560
  1354
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
 • 28/02/2560
  1357
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลาและสถานที่ในการสรรหา เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • 24/02/2560
  1531
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ชนิด 4 ประตูฯ
 • 22/02/2560
  1167
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอยฯ (ถังคอนเทนเนอร์)
 • 22/02/2560
  1486
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน
 • 22/02/2560
  1376
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุทัศน์และถนนเทพประทาน หมู่ที่ 1
 • 21/02/2560
  1226
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีการศึกษา 2560
 • 26/01/2560
  2247
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2560 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา หมู่ที่ 1,3,4, และ 7 (ครั้งที่2)
 • 26/01/2560
  1721
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
 • 25/01/2560
  1879
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 24/01/2560
  2476
   
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เรื่อง ประมูลราคาครุภัณฑ์ชำรุด
 • 19/01/2560
  2174