• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1061 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาคร่อมพื้นที่บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา
 • 24/06/2559
  617
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2)
 • 15/06/2559
  1051
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนหินก่อ ซอยในนา หมู่ที่ 2
 • 14/06/2559
  908
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยบ้านกำนัน หมู่ที่ 5
 • 06/06/2559
  565
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลรัษฎา หมู่ที่ 1,2,3,6
 • 06/06/2559
  595
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 108 รายการ
 • 31/05/2559
  838
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2
 • 31/05/2559
  799
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยบ้านกำนัน หมู่ที่ 5
 • 17/05/2559
  957
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 หน่วยงาน 10 รายการ
 • 13/05/2559
  1066
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2
 • 10/05/2559
  1049
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคามี่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 หน่วยงาน 10 รายการ
 • 28/04/2559
  1583
   
 • วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. เทศบาลตำบลรัษฎา มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กในพื้นที่ตำบลรัษฎาและพื้นที่ใกล้เคียง (คลินิกสุขภาพเด็กดี) ประจำเดือนเมษายน 2559
 • 22/04/2559
  1418
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคาฯ หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา
 • 11/04/2559
  1451
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 หน่วยงาน 10 รายการ
 • 07/04/2559
  1504
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่่ 11/2559 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ฯ จำนวน 1 คัน
 • 31/03/2559
  1389
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 11/2559 โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงตรวจการณ์ฯ จำนวน 1 คัน
 • 25/03/2559
  1752
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประกาศการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 24/03/2559
  1750
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 12/2559 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"
 • 23/03/2559
  1518
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 10/2559 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนคุณหญิงกาญจนาอุทิศ หมู่ที่ 6
 • 21/03/2559
  1450
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดสัดส่วนและรายชื่อบุคคล/หน่วยงาน ในการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในภาพรวมของตำบลรัษฎา
 • 16/03/2559
  1411