• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1166 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน
 • 22/06/2560
  60
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ชนิด 4 ประตูฯ (ครั้งที่ 2)
 • 22/06/2560
  40
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการตรวจรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขะมูลฝอย (ถังคอนเทนเนอร์) จำนวน 1 คัน พร้อมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย (ถังคอนเทนเนอร์) จำนวน 1 คัน
 • 21/06/2560
  101
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ (ก่อสร้างคู่ระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยเกียรติสินธุ์ 2 หมู่ที่ 2)
 • 21/06/2560
  82
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อจัดทำป้ายต่าง ๆ จำนวน 5 ป้าย
 • 19/06/2560
  79
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลรัษฎา ประจำปี 2560
 • 16/06/2560
  539
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัด ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน
 • 16/06/2560
  574
   
 • มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ. ภูเก็ต) ครั้ง 5/2560
 • 07/06/2560
  554
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560
 • 02/06/2560
  1472
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าด้านหลังคนขับ จำนวน 1 คัน
 • 26/05/2560
  552
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ชนิด 4 ประตู พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน และเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
 • 20/04/2560
  1492
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างตามเทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 (กันเงิน) จำนวน 2 โครงการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 03/04/2560
  1628
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
 • 24/03/2560
  2688
   
 • พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่่ 17) พ.ศ. 2560
 • 22/03/2560
  1857
   
 • วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. กระทรวงคมนาคมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่นครแห่งอันดามัน โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • 20/03/2560
  1116
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • 09/03/2560
  2162
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2560 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อฯ
 • 08/03/2560
  2387
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2560 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอยฯ (ถังคอนเทนเนอร์)
 • 08/03/2560
  2268
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์และเผยแพร่เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ณ ห้องประชุม ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องทำงานเทศกิจ ณ สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 (ครั้งที่ 2)
 • 01/03/2560
  2122
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
 • 28/02/2560
  2162