• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1255 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561
 • 16/03/2561
  190
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลาและสถานที่ในการสรรหา เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 15/03/2561
  143
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
 • 15/03/2561
  92
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสาไฟ Hight Mast บริเวณชุมชนหาดแสนสุข หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 12/03/2561
  262
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศ์กเมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 09/03/2561
  344
   
 • ร่างประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 28/02/2561
  344
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวนราคาซื้อจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 100 ลิตร และ 120 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 26/02/2561
  369
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
 • 23/02/2561
  801
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งสำหรับสวนสาธารณะ หมู่ที่ 7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 • 14/02/2561
  379
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎาปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
 • 08/02/2561
  597
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
 • 07/02/2561
  729
   
 • มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ.ภูเก็ต)
 • 31/01/2561
  786
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 30/01/2561
  895
   
 • ระดับความพึงพอใจ ในด้านกระบวนงาน/การให้บริการ งานสูบสิ่งปฏิกูล และความพึงพอในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • 29/01/2561
  560
   
 • แบบคำขอรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับภาคเอกชนและประชาชน
 • 19/01/2561
  1042
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561
 • 19/01/2561
  672
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 19/01/2561
  650
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้อมตรวจการณ์ชุมชนหมู่บ้านการเคหะฯ หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 15/01/2561
  764
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล ถนนวานิช หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 15/01/2561
  763
   
 • ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 • 11/01/2561
  940