ความพึงพอใจสำหรับเว็บไซต์ใหม่
  ดี
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
ตำบลรัษฏาเป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อ "ตำบลสั้นใน" ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อ จากตำบลสั้นใน เป็นตำบลรัษฏา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ต
ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับการยกฐานะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฏา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 222/2499 เป็นหนึ่งใน 41 อบต.ทั่วประเทศ
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ภายใต้ “โครงการควบคุมโรคที่นำโดยสัตว์และแมลง” ซึ่งกิจกรรมของโครงการฯ มีความสอดคล้องกับ “โครงการเมืองสวยด้วยมือเราจังหวัดภูเก็ต” โดยได้รับเกียรติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ท่าเทียบเรือรัษฎาภูเก็ต