X ปิด
ความพึงพอใจสำหรับเว็บไซต์ใหม่
  ดี
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
ตำบลรัษฏาเป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อ "ตำบลสั้นใน" ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อ จากตำบลสั้นใน เป็นตำบลรัษฏา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ต
ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับการยกฐานะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฏา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 222/2499 เป็นหนึ่งใน 41 อบต.ทั่วประเทศ
เทศบาลตำบลรัษฏา ร่วมกับ คณะกรรมการและสมาชิกอาสาพัฒนาชุมชนตำบลรัษฏา และองค์การเครือข่ายต่าง ๆ ในตำบลรัษฏา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา "๕ ธันวามหาราช" เพื่อร่วมแสดงความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซื่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๗ พรรษา วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฏา