ความพึงพอใจสำหรับเว็บไซต์ใหม่
  ดี
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
ตำบลรัษฏาเป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อ "ตำบลสั้นใน" ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อ จากตำบลสั้นใน เป็นตำบลรัษฏา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ต
ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับการยกฐานะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฏา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 222/2499 เป็นหนึ่งใน 41 อบต.ทั่วประเทศ
วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดยนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายภาวัต ศุภสุวรรณ นายสนทรรศน์ พีรดนย์โกเศส รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอญัตติต่อที่ประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ต้องเสนอให้ทางสภาเทศบาลตำบลรัษฎา พิจารณาทั้งสิ้น 4 ระเบียบวาระการประชุม ผลการประชุมดังนี้ เห็นชอบ 3 ญัตติ มีมติอนุมัติ 1 ญัตติ